Vademecum matura - chemia - 2018

,

Książka

Vademecum matura - chemia - 2018

,

  • Wydawnictwo: Greg
  • Rok wydania: 2017
  • ISBN: 978-83-7517-661-2
  • Ilość stron: 456
  • Format: 170 x 245 mm
  • Oprawa: oprawa zintegrowana
Wysyłka:
Pojutrze (poniedziałek 2020-07-13)
Cena 39,98 PLN
Nasza cena 22,79 PLN
Oszczędzasz 42%
Dodaj do Schowka
Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×

Cena 39,98 PLN
Nasza cena 22,79 PLN
Oszczędzasz 42%
Dodaj do Schowka
Zaloguj się
Przypomnij hasło
×
×

Opis: Vademecum matura - chemia - 2018 - Iwona Król, Piotr MazurVademecum Matura - chemia Wydawnictwa GREG to książka zawierająca kompletny materiał niezbędny do przygotowania się do matury w jej aktualnie obowiązującej formule. Jest zgodna z najnowszą podstawą programową i zawiera także zagadnienia z klasy I, które pojawiają się w podstawie programowej po raz pierwszy.Zadania opatrzono szczegółowymi informacjami, jak je rozwiązać, wraz z tłumaczeniem rozwiązania krok po kroku. Również w zadaniach zamkniętych pokazano prawidłowe odpowiedzi. Komentarze na marginesach wskazują szczególnie ważne kwestie i objaśniają trudniejsze czynności. Tam, gdzie jest to potrzebne, zadaniom towarzyszą czytelne i wyraźne rysunki. Informacje teoretyczne przedstawiono przystępnym, zrozumiałym językiem. Pomocne są liczne dokładne rysunki, ilustrujące ważne zagadnienia. Najważniejsze pojęcia wyróżniono wyraźnymi ramkami. Ważnym uzupełnieniem jest indeks pojęć. W tekście wskazano też za pomocą oznaczeń graficznych tematy i zagadnienia, które w ostatnich latach pojawiły się na maturze.Vademecum Matura - chemia Wydawnictwa GREG to doskonała pomoc zarówno dla tegorocznych maturzystów, jak dla uczniów młodszych klas, którym zależy na szybkiej, bezproblemowej nauce i dobrych ocenach.Książka w nowoczesnej i kolorowej szacie graficznej! Dołączono tasiemkę ułatwiającą zaznaczenie potrzebnych fragmentów oraz zakładkę z nadrukowanymi najbardziej potrzebnymi wiadomościami. Całość w funkcjonalnej i estetycznej oprawie zintegrowanej.Wielką zaletą naszych repetytoriów jest bardzo trafne przewidywanie pytań na tegorocznym egzaminie. W każdej publikacji uwzględniliśmy tegoroczne przewidywania oraz pewniaki na test i egzamin.Serdecznie polecamy!


Spis treści

Ogólne informacje o egzaminiePOZIOM PODSTAWOWY

MATERIAŁY I TWORZYWA POCHODZENIA NATURALNEGOWłaściwości SiO2 i jego odmiany występujące w przyrodzie, proces produkcji szkłaCharakter chemiczny SiO2

Proces produkcji szkłaRodzaje, właściwości i zastosowanie szkła

Surowce do produkcji wyrobów ceramicznych, cementu i betonu

Rodzaje skał wapiennych w przyrodzie, właściwości i zastosowanie

Wykrywanie skał wapiennychWykrywanie skał wapiennych w minerałachHydratyNazewnictwo hydratów

ŚRODKI CZYSTOŚCIProces zmydlania tłuszczów, mydła jako przykład detergentówOtrzymywanie mydeł

Odczyn roztworu wodnego mydłaWpływ twardości wody na mydła i detergenty

Eutrofizacja wód

Charakter chemiczny składników środków czystości

EmulsjeCHEMIA W KUCHNINiektóre składniki leków i ich działanie

Procesy fermentacyjneFermentacja alkoholowa

Fermentacja mlekowa

Fermentacja octowa

Fermentacja masłowaSposoby konserwacji żywności, zapobiegania psuciu sięCHEMIA GLEBYWłaściwości gleby i jej pHWarstwy glebyNawozyWpływ nawozów na pH glebyZanieczyszczenia gleb i sposoby ochrony przed jej degradacjąRekultywacja

PALIWA

Surowce służące do pozyskiwania energii

Destylacja ropy naftowej

Alternatywne źródła energii

Liczba oktanowa i sposoby jej zwiększaniaODZIEŻ I OPAKOWANIARodzaje tworzyw sztucznych

Włókna naturalne i sztuczne

Doświadczenia pozwalające odróżnić włókna białkowe, celulozowe, sztuczne i syntetyczne

Włókna syntetycznePOZIOM ROZSZERZONY

STECHIOMETRIAMol, masa molowa

Objętość molowa w warunkach normalnych i standardowych

Objętość molowa w warunkach dowolnych

Prawo stałości składu

Prawo zachowania masy

Ułamki składników: masowe, molowe i objętościowe

Zawartość procentowa składników w mieszaninie lub w związku chemicznym

Stężenia chemiczneStężenia procentowe

Stężenie molowe

Rozpuszczalność

Przeliczanie stężeń

Mieszanie roztworów - reguła krzyżaStechiometria mieszaninObliczanie mas molowych mieszaninWydajność reakcji chemicznej

Wyprowadzanie wzorów elementarnych

Zależności stechiometryczne na bazie równań reakcji

Obliczanie składu mieszanin poreakcyjnych

Obliczanie składu mieszanin w oparciu o gęstości mieszaninBUDOWA ATOMU I OPIS KWANTOWO-MECHANICZNY ATOMUAtom - ujęcie klasycznePojęcia podstawowe

Ustalanie wzorów związków chemicznych

Masa atomowa i średnia ważona masa izotopowa

Masa cząstek (molekuł)

Charakterystyka cząstek elementarnych

Substancje proste - charakterystyka metali i niemetaliUkład okresowy pierwiastków (uop) - ujęcie klasyczneNazwy grup

Pojęcia podstawowe

Charakterystyka połączeń czwartego okresu uop grup 1-2 i 13-18

Zmiany wielkości na tle układu okresowegoBudowa atomu a układ okresowy pierwiastków

Budowa atomu - ujęcie kwantoweModel Schrödingera

Liczby kwantowe

Kontur orbitalu (chmury elektronowej)

Reguły zabudowy orbitali

Konfiguracja elektronowa stanu podstawowego na przykładzie atomu selenu

Elektrony

Konfiguracja jonów

Wzbudzony stan elektronowy

WIĄZANIA CHEMICZNE, KSZTAŁT CZĄSTECZKI I HYBRYDYZACJI ORBITALIBudowa cząsteczki - ujęcie klasycznePojęcia podstawowe

Wzory chemiczne

Wiązania chemiczne - definicje, podział

Wzory elektronowe cząsteczekBudowa cząsteczek - ujęcie kwantoweKolejność poziomów energetycznych cząsteczki

Hybrydyzacja orbitali atomowych

Rodzaje hybrydyzacji

SYSTEMATYKA ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCHRównania reakcji otrzymywania substancji nieorganicznychTlenki

Wodorotlenki

Kwasy

SoleProjektowanie podstawowych doświadczeńBadanie charakteru chemicznego substancji - zasada ogólna dla substancji rozpuszczalnej i nierozpuszczalnej w wodzie

Wykazanie charakteru amfoterycznego wodorotlenku chromu(III)

TERMOCHEMIAPojęcia podstawowe

Sposoby wymiany energii pomiędzy układem i otoczeniem

Konwencja międzynarodowa znaków energii

Funkcje termodynamiczne

Zasady termodynamikiKINETYKA CHEMICZNADefinicja szybkości reakcji i wpływ różnych czynników na szybkośćZależność szybkości od temperatury (v = v(T))

Zależność szybkości od stężenia (v = v(c))Rząd reakcjiCząsteczkowość reakcji

Badanie wpływu różnych czynników na szybkość reakcji - zasada ogólnaKataliza chemiczna - zależność szybkości od obecności innych substancjiPodział

STATYKA CHEMICZNAPrawo działania mas - prawo Guldberga i Waagego

Zależność stałej od temperatury

Reguła przekory (Le Chateliera-Brauna)

Stałe równowagiStała równowagi reakcji dysocjacji nazywana stałą dysocjacji

Iloczyn jonowy wodyRoztwory i reakcje w roztworach wodnychPodział roztworów

Roztwory koloidalne

Podział koloidów

Porównanie koloidów

Metody rozdzielania mieszanin

Rozpuszczanie, roztwarzanie

Efekty towarzyszące rozpuszczaniu

Reakcje w roztworach wodnychDysocjacja elektrolitycznaTeoria dysocjacji Arrheniusa

Teoria Brónsteda - Lowry'ego

Teoria LewisaFormy zapisu równań reakcji jonowychOgólne zasady zapisu równań reakcji jonowychElektrolity mocne i "lotne"Przykłady równań reakcji jonowychProjektowanie podstawowych doświadczeńSporządzanie roztworu o danym stężeniu

Projektowanie prostej identyfikacji jonów w roztworze - zasada ogólna

Porównywanie mocy elektrolitów - zasada ogólna

Zbieranie gazów wydzielanych w trakcie doświadczenia

Oczyszczanie mieszanin gazowych

Otrzymywanie różnych gazów w laboratorium szkolnymHydroliza związków organicznych i nieorganicznych

Bufory - definicja i zasada działaniaDziałanie roztworu buforowego

UTLENIANIE I REDUKCJAReguły wyznaczania stopni utlenieniaMetody uzgadniania równań reakcji redoks (bilans klasyczny i jonowo-elektronowy)Przewidywanie własności utleniająco-redukujących atomów i prostych jonów

Przewidywanie kierunku reakcji redoks

Badanie zachowania się metali w reakcjach z kwasami - zasada ogólna

Porównywanie własności utleniająco-redukujących substancji - zasada ogólna

Porównywanie aktywności metali - zasada ogólnaPorównywanie aktywności metali - przykładNajlepsze utleniaczePrzewidywanie produktów reakcji redoks z zastosowaniem manganianu(VII) potasu (KMnO4)

Badanie własności utleniających manganianu(VII) potasu w zależności od środowiska

Badanie własności utleniających manganianu(VII) potasu

Badanie własności utleniających związków chromu(VI)

Własności utleniające kwasu azotowego(V)

Własności utleniające kwasu siarkowego(VI)

Własności utleniające fluorowców

CHARAKTERYSTYKA PIERWIASTKÓW NA TLE UKŁADU OKRESOWEGOAlotropia pierwiastków

Barwa płomienia i roztworów

Przykłady związków pierwiastków bloku s i p

Pierwiastki bloku dUwagi ogólne

Chrom

Mangan

Żelazo

Srebro

Miedź

CynkPodstawy analizy chemicznejMiareczkowanie

Analiza spaleniowa - analiza elementarna

CHEMIA ORGANICZNAPodział związków organicznych

Wiązania w związkach organicznych i typ hybrydyzacji

Reakcje w chemii organicznejReakcje charakterystyczne dla związków organicznychPrzewidywanie właściwości fizycznych i chemicznych związków organicznychTemperatury przemian fazowych

Rozpuszczalność w rozpuszczalnikachIzomeria w związkach organicznychRodzaje izomerii

Rodzaje izomerii omawiane w szkole średniej

Izomeria optyczna

Ustalanie konfiguracji absolutnej

Wzory stereochemiczne

Rodziny konfiguracyjne

Ważność grupPodstawowe szeregi homologiczne lub związki danej klasyWęglowodory nasycone, nienasycone, cykliczne

Węglowodory aromatyczne

Alkohole

Fenole, aminy, amidy

Związki karbonylowe - aldehydy i ketony

Kwasy karboksylowe

Amino- i hydroksykwasy

Cukry prosteNazewnictwo związków organicznychWęglowodory nasycone o łańcuchach prostych

Węglowodory cykliczne

Węglowodory nienasycone (alkeny, alkiny, alkadieny)

Węglowodory aromatyczne (areny)

Pochodne węglowodorów

Alkohole

Fenole

Aldehydy

Ketony

Kwasy karboksylowe

Sole i estry kwasów karboksylowych

Amidy kwasowe

AminyPodstawowe odczynniki w chemii organicznej

Charakterystyka i reaktywność związków organicznychWęglowodory

Alkohole

Fenole

Związki karbonylowe

Kwasy karboksylowe

Aminy

Amidy kwasowe

Wielofunkcyjne pochodne węglowodorówAminokwasy

Cukry

BiałkaKwasy nukleinowe

Właściwości fizyko-chemiczne kwasów nukleinowych

Tworzywa sztuczne

INDEKS HASEŁ


Szczegóły: Vademecum matura - chemia - 2018 - Iwona Król, Piotr Mazur

Tytuł: Vademecum matura - chemia - 2018
Autor: Iwona Król, Piotr Mazur
Wydawnictwo: Greg
Kod paskowy: 9788375176612
ISBN: 978-83-7517-661-2
Kategoria: Podręczniki
Liceum
Technikum
Matura » Chemia

Przedmiot: Chemia
Rok wydania: 2017
Ilość stron: 456
Format: 170 x 245 mm
Oprawa: oprawa zintegrowana
Waga: 0.765 kg
Promocje